Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1893/17771
Appears in Collections:Faculty of Social Sciences Research Reports
Peer Review Status: Unrefereed
Title: Clann Òga ag Ionnsachadh sa Ghàidhlig: A’ sgrùdadh eòlasan ionnsachaidh chloinn òga ann an ro-sgoil tro mheadhan na Gàidhlig
Author(s): Stephen, Christine
McPake, Joanna
McLeod, Wilson
Contact Email: christine.stephen@stir.ac.uk
Citation: Stephen C, McPake J & McLeod W (2011) Clann Òga ag Ionnsachadh sa Ghàidhlig: A’ sgrùdadh eòlasan ionnsachaidh chloinn òga ann an ro-sgoil tro mheadhan na Gàidhlig. Research Briefing, 6G. University of Stirling. http://www.soillse.ac.uk/downloads/Clann%20%C3%92ga%20ag%20Ionnsachadh%20sa%20Gh%C3%A0idhlig_1.pdf
Issue Date: Dec-2011
Date Deposited: 2-Dec-2013
Publisher: University of Stirling
Series/Report no.: Research Briefing, 6G
Abstract: First paragraph: Tha Foghlam tro mheadhan na Gàidhlig (FMG) na phàirt cudromach de dh'oidhirpean làithreach gus athbheothachadh a thoirt air a' chànan ann an Alba. Thathar a' faicinn gur e àm riatanach a tha ann an ro-sgoil airson tòiseachadh air FMG, a' meudachadh nan àireamhan a tha a' dol a-steach gu FMG bun-sgoile agus a' dèanamh a' ghluasaid gu àrainneachd ionnsachaidh na sgoile nas fhasa. Ach, tha e riatanach gu bheil ro-sgoil FMG aig ìre àrd càileachd. Thathar an dùil gum bi solar a tha air a mhaoineachadh leis an Riaghaltas a' tabhann nan aon chothroman ionnsachaidh do chloinn rin co-aoisean a bhios a' dol gu ionadan tro mheadhan na Beurla. Tha dùbhlan an lùib a bhith a' coinneachadh nan dùilean seo ge-tà, oir bidh a' mhòr-chuid de chloinn a' dol gu ro-sgoil FMG bho dhachannan far a bheilear a' bruidhinn na Beurla agus mar sin chan eil iad a' cluinntinn na Gàidhlig ach san sgoil-àraich no sa bhuidhinn-chluiche. Rinn an sgrùdadh a bu tràithe againn clàradh air raon agus meud FMG thràth-bhliadhnachan agus solar cùram-cloinne, ach san rannsachadh air a bheilear ag aithris an seo, bha sinn ag amas air na bha a' tachairt taobh a-staigh nan ionadan, cleasan na cloinne san t-seòmar-chluiche agus na dòighean sa bheil luchd-cleachdaidh gan cuideachadh gus a' Ghàidhlig ionnsachadh, a bharrachd air dèanamh cinnteach gu bheilear a' coinneachadh ri dùilean nàiseanta a thaobh a' churraicealaim agus builean ionnsachaidh.
Type: Research Report
URL: http://www.soillse.ac.uk/downloads/Clann%20%C3%92ga%20ag%20Ionnsachadh%20sa%20Gh%C3%A0idhlig_1.pdf
URI: http://hdl.handle.net/1893/17771
Rights: Proper attribution of authorship and correct citation details should be given.
Affiliation: Initial Teacher Education - LEGACY
University of Strathclyde
University of Edinburgh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RB Gaelic 17498_proof1.pdfFulltext - Published Version1.16 MBAdobe PDFView/OpenThis item is protected by original copyrightItems in the Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

The metadata of the records in the Repository are available under the CC0 public domain dedication: No Rights Reserved https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

If you believe that any material held in STORRE infringes copyright, please contact library@stir.ac.uk providing details and we will remove the Work from public display in STORRE and investigate your claim.